Walidacja danych z użyciem IDataErrorInfo

Witam

Ten wpis jest kontynuacją poprzedniego wpisu w którym poruszyłem kwestie użycia Dispatchera.

W dzisiejszym wpisie o walidacji wprowadzanych danych przez użytkownika z wykorzystaniem interfejsu IDataErrorInfo. Aby go użyć trzeba zaimplementować jego dwóch członków. Właściwość Error która służy do podawania informacji o błędzie w walidacji (co jest błędne w danym obiekcie). Ta właściwość nie jest wykorzystywana w WPF. Druga właściwością jest Item który pobiera wiadomość błędu dla danej nas interesującej właściwości, która chcemy walidować.

Korzystając z programiku do skanownia portów z poprzedniego wpisu dodajemy do ViewModelu poniższy kod który wykorzystuje IDataErrorInfo Oczywiście nie zapomnij o zaimplementowaniu interfejsu do viewmodelu lub modelu :).


// Property nie używane w WPF, lecz należy to dodać aby zaimplementować interfejs.
public string Error
    {
      get { return String.Empty; }
    }
// Property Item tu obsługujemy walidacje
    public string this[string propertyName]
    {
      get
      {
        {
          String errorMessage = String.Empty;
          switch (propertyName)
          {
            case "Host":
              if (String.IsNullOrEmpty(Host))
              {
                errorMessage = "IP addres is required";
                _valid = false;
              }
              //Regex IP adresu
              else if (Regex.IsMatch(Host, @"^(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$") == false)
              {
                errorMessage = "This is not valid IP number";
                _valid = false;
              }

              break;
          }
          return errorMessage;
        }
      }
    }

Aby zobaczyć efekt błędnej walidacji musimy w widoku (xaml-u) stworzyć odpowiedni styl oraz do danej kontrolki włączyć powiadamianie o błędach poprzez dodanie do niej ValidatesOnDataErrors=True.

Kontrolka z walidacja na błędy:

<TextBox Text="{Binding Host,
            UpdateSourceTrigger=PropertyChanged,
            ValidatesOnDataErrors=True}"
            MaxWidth="300" MinWidth="300"
            Padding="1" FontSize="20"/>

Styl do obsługi walidacji, ten akruat dotyczy tylko textboxów:


<Style TargetType="TextBox">
      <Style.Triggers>
        <Trigger Property="Validation.HasError" Value="true">
          <Setter Property="ToolTip" Value="{Binding RelativeSource
            ={x:Static RelativeSource.Self},
            Path=(Validation.Errors)[0].ErrorContent}" />
        </Trigger>
      </Style.Triggers>
      <Setter Property="Validation.ErrorTemplate">
        <Setter.Value>
          <ControlTemplate>
            <DockPanel DockPanel.Dock="Right">
              <AdornedElementPlaceholder>
                <Border BorderBrush="Red" BorderThickness="2"/>
              </AdornedElementPlaceholder>
              <TextBlock Text="*" Foreground="Red"
                    ToolTip="{Binding Path=AdornedElement.ToolTip,
                    RelativeSource={RelativeSource Mode=FindAncestor, AncestorType={x:Type Adorner}}}"/>
            </DockPanel>
          </ControlTemplate>
        </Setter.Value>
      </Setter>
    </Style>

Jeżeli chcielibyśmy de-aktywować któryś z przycisków obsługujących komendę od której zależałoby na poprawności danych to najprościej dodać zmienną typu bool i zmieniać jej wartość podczas błędów walidacji na false (patrz wyżej w metodzie Item interfejsu zaznaczona linia 19 z zmienną valid, zmieniana na false w trakcie błędnej walidacji)

W przypadku gdy korzystamy z komend RelayCommand jak w załączonym programie aby dezaktywować button wystarczy zwracać w funkcji CanExecuteCommand wartość wyżej opisanej zmienej.

private bool CanScanExecute()
    {
      return _valid;
    }

Powrót do stanu true uzyskamy poprzez przestawienie wartości w wnętrzu właściwości która walidujemy.

public string Host
    {
      get
      {
        return _host;
      }
      set
      {
        if (_host == value)
          return;
        _host = value;
        _valid = true; //update po zmianie zawartości
        RaisePropertyChanged("Host");
      }
    }

To z grubsza wszystko co dotyczy prostej walidacji danych przy pomocy tego interfejsu.
Źródła programu SkanerMVVM z walidacją.